Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Binnenkomst, verblijfsrecht en verlaten van Brazilië: toeristen, zakenlui en minderjarigen met de Belgische nationaliteit

Binnenkomst, verblijfsrecht en verlaten van Brazilië: toeristen, zakenlui en minderjarigen met de Belgische nationaliteit

Het Belgische postennetwerk in Brazilië is niet bevoegd voor het verschaffen van informatie over de geldende procedures inzake binnenkomst, verblijfsrecht en het verlaten van het Braziliaanse grondgebied. Gelieve hiervoor steevast de Braziliaanse autoriteiten te raadplegen. Onderstaande gegevens zijn inderdaad slechts een eerste hulp en bron van informatie voor Belgen die naar Brazilië wensen te reizen.

Toeristen

• Vereiste documenten voor binnenkomst in Brazilië

- geldig paspoort (ten minste 6 maanden op het moment van binnenkomst in Brazilië). Het is daarnaast ten zeerste aanbevolen over een  paspoort te beschikken dat op het moment van vertrek meer dan 6 maanden geldig is.

- bewijs van verblijfplaats, bewijs van voldoende bestaansmiddelen ​​voor de duur van het verblijf in Brazilië en een retourticket. Deze documenten kunnen worden opgevraagd bij binnenkomst te Brazilië. Het niet kunnen voorleggen van deze documenten kan eventueel leiden tot een weigering van binnenkomst door de Braziliaanse grensautoriteiten.

Voor meer informatie over deze documenten, kan u rechtstreeks in contact treden met de dichtstbijzijnde Braziliaanse Ambassade.

• Toeristisch verblijfsrecht in Brazilië

Sinds oktober 2012 kunnen Belgische toeristen maximum 90 dagen op een periode van 180 dagen zonder visum in Brazilië verblijven. Deze periode gaat in op de dag van de eerste binnenkomst. Deze nieuwe regeling impliceert dat, eenmaal de 90 dagen overschreden, een verblijf niet langer verlengd kan worden bij de Braziliaanse federale politie. Het land verlaten is dan inderdaad verplicht. Bij een verblijf dat de 90 dagen overschrijdt, wordt een overstay geregistreerd bij het verlaten van het grondgebied. Betrokkene zal dan een boete moeten betalen.

Meer informatie kan u raadplegen op de website van het Braziliaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken: http://www.portalconsular.mre.gov.br/antes/ggrv. Deze informatie is beschikbaar in het Engels.

 

Zakenlui: langdurig verblijf in Brazilië

Vooraleer naar Brazilië te komen, dient men over een visum te beschikken dat wordt aangevraagd bij een Consulaat van Brazilië in het buitenland. Bij het indienen van de aanvraag moet aandacht gaan naar het type visum dat vereist is, alsook naar een correcte spellingswijze van uw naam en voornaam. Elke – zelfs onbewuste – fout kan leiden tot talrijke problemen en vertragingen bij het betreden van het Braziliaanse grondgebied.

Dankzij een visum kan u enkel Brazilië binnenkomen; het biedt u echter geen garantie op verblijfsrecht. Een visum afgeleverd door een Braziliaans Consulaat maakt het indienen van een verblijfsaanvraag bij de bevoegde Braziliaanse autoriteiten – federale politie – mogelijk. Een snelle aanmelding is daarbij aangewezen.

Hieronder vindt u een niet-exhaustief overzicht van documenten die gewoonlijk worden opgevraagd door de Braziliaanse federale politie in het kader van een verblijfsvergunning voor lange duur. Let wel, u dient rechtstreeks bij de Braziliaanse autoriteiten na te gaan of bijkomende documenten vereist zijn.

- bewijs van de toekenning van een visum door een Braziliaans Consulaat in het buitenland

- geboorteakte met melding van de naam van de vader en de moeder (voorleggen van een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte met melding van de afstamming). Deze melding is essentieel en wordt systematisch opgevraagd door de Braziliaanse autoriteiten, gelet de geboorteakte het enige Belgische document is die deze gegevens herneemt. Het afschrift dient vertaald te worden naar het Portugees. Voor gebruik in Brazilië, dienen zowel het afschrift als de vertaling gelegaliseerd te worden door de FOD Buitenlandse Zaken en vervolgens door het Consulaat van Brazilië te Brussel. Bij het indienen van uw verblijfsaanvraag bij de Braziliaanse autoriteiten mogen de documenten niet ouder zijn dan 6 maanden.

- indien van toepassing: huwelijksakte. Het afschrift van de huwelijksakte dient vertaald te zijn naar het Portugees. Zowel het afschrift als de vertaling moeten worden gelegaliseerd door de FOD Buitenlandse Zaken en door het Consulaat van Brazilië te Brussel. Opnieuw mogen de documenten niet ouder zijn dan 6 maanden, bij het indienen van de aanvraag bij de Braziliaanse autoriteiten.

- geldig paspoort (ten minste 6 maanden op het moment van binnenkomst in Brazilië). Het is daarnaast ten zeerste aanbevolen over een  paspoort te beschikken met een geldigheid van minimum 1 jaar. Inderdaad, de betreffende procedure tot toekenning van een verblijfsvergunning is lang en kan enkele maanden duren.

- een bewijs van  verblijfplaats, bewijs van voldoende bestaansmiddelen, retourticket, enz. kunnen bij binnenkomst tevens door de Braziliaanse grensautoriteiten worden opgevraagd.

- Vóór aanvang van uw verblijf in Brazilië is het aangewezen de lijst met vereiste documenten nauwkeurig na te gaan bij de bevoegde Braziliaanse autoriteiten – via het Consulaat van Brazilië in het buitenland en/of het lokale bedrijf waarvoor u in Brazilië zal werken. De betreffende regelgeving is inderdaad onderhevig aan jaarlijkse (zelfs maandelijkse) veranderingen. Gelieve daarom de officiële website van de Braziliaanse federale politie te raadplegen: www.dpf.gov.br.

Binnenkomst, verblijfsrecht en vertrek: minderjarigen

• Niet-begeleide minderjarigen met de Belgische nationaliteit, of minderjarigen begeleid door slechts één van hun ouders.

De Belgische wetgeving is van toepassing, al is het verkiesbaar enkele voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde problemen bij binnenkomst, vertrek of verplaatsingen op het Braziliaanse grondgebied te vermijden.

De Braziliaanse wetgeving is inderdaad zeer strikt inzake verplaatsingen van minderjarigen. Dezen moeten bepaalde documenten kunnen voorleggen die aantonen dat ze over een ouderlijke toestemming beschikken.

Hieronder vindt u een lijst van documenten die door de Braziliaanse autoriteiten kunnen worden opgevraagd bij hun verblijf in het land. Het is vanzelfsprekend aangewezen het Consulaat van Brazilië te Brussel te contacteren om zich ervan te vergewissen dat alle documenten voor binnenkomst van een minderjarige in Brazilië in orde zijn.

  1. Verklaring van de ouders die de minderjarige toelaten alleen, zonder ouders of met slechts één van de ouders te reizen. Deze verklaring kan worden opgemaakt in één van de officiële talen van België en moet  door een beëdigd vertaler naar het Portugees vertaald worden.
  2. Geboorteakte (die de namen van de ouders herneemt), vertaald naar het Portugees door een beëdigd vertaler.
  3. Kopie van de identiteitskaart (of paspoort) van de ouders.
  4. Documenten  1 en 2 door het Consulaat van Brazilië te Brussel laten legaliseren (http://cgbruxelas.itamaraty.gov.br);
  5. Paspoort met een geldigheidsduur van meer dan 6 maanden op het moment van binnenkomst op het Braziliaanse grondgebied. Het is ten zeerste aanbevolen over een  paspoort te beschikken dat op het moment van vertrek meer dan 6 maanden geldig is.
  6. Contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij: melden dat de minderjarige zonder zijn ouders zal reizen en de procedure opgelegd door de luchtvaartmaatschappij volgen.

• Niet-begeleide minderjarigen met de Belgische en de Braziliaanse nationaliteit, of slechts met de Braziliaanse nationaliteit

Zij moeten altijd naar Brazilië reizen met een geldig  Braziliaans paspoort.  Als één van de ouders het kind niet begeleidt, zal deze een ouderlijke toestemming moeten voorleggen conform de normen vastgelegd in resolutie 131/2011 van de Braziliaanse Nationale Raad voor Justitie. Voor meer informatie kan u terecht op: http://www.dpf.gov.br/servicos/viagens-ao-exterior/3_edicao_manual_menores.pdf.
Deze toestemming is niet vereist wanneer de Belgo-Braziliaanse minderjarige onder begeleiding van de ouder reist die de wettelijke voogdij heeft.

• Niet-begeleide minderjarigen, ontvoogd volgens Belgisch recht

Ontvoogding in Belgisch recht wordt niet automatisch erkend door de Braziliaanse wetgeving. Dit is enkel mogelijk via een Braziliaanse rechtsuitspraak die de ontvoogding van de minderjarige erkent.

Bij gebrek aan een Braziliaanse uitspraak dient men de voorwaarden van binnenkomst in Brazilië te volgen die gelden voor niet-ontvoogde minderjarigen.