Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Visa D: Gezinshereniging voor echtgenoten of kinderen van Brazilianen werkende in België met een werkvergunning of arbeidskaart

Visa D: Gezinshereniging voor echtgenoten of kinderen van Brazilianen werkende in België met een werkvergunning of arbeidskaart

Doelgroep : 

Verloofden en minderjarigen (- 18 j.) die België wensen te verblijven bij universitaire studenten of een onderzoeker die officieel toelating hebben om in België te verblijven gedurende hun studies of onderzoek.

VERANDERING vanaf 01/12/2018

- Verplicht persoonlijk bezoek aan het Consulaat voor het verzamelen van biometrische gegevens

- Nieuwe openingsuren voor visumdiensten

Voor te leggen documenten Visum D, per persoon:

 • Geldig paspoort (nog minstens één jaar geldig)
 • Twee pasfoto’s (3 cm x 4 cm)
 • Een aanvraagformulier voor Visum D, in tweevoud, naar behoren ingevuld en gedateerd en ondertekend
 • Bewijs van bloedverwantschap voor de echtgenoten
  • Officiële kopie van de huwelijksakte, voorzien van de apostille en een beëdigde vertaling in één van de officiële landstalen (Frans, Nederlands, Duits), tevens voorzien van een apostille Indien de verloofde reeds getrouwd was: overlijdensakte van de vorige echtgeno(o)t(e) of scheidingsakte voorzien van een vertaling in één van de nationale landstalen (Frans, Nederlands, Duits) en beide voorzien van een apostille.
  • Kopie van de officiële geboorteakte van de echtgeno(o)t(e), voorzien van de apostille en een vertaling in één van de nationale landstalen (Frans, Nederlands, Duits), tevens voorzien van een apostille
 • Bewijs van bloedverwantschap voor de minderjarige
  • Officiële kopie van de geboorteakte van het kind, voorzien van de apostille en een beëdigde vertaling in één van de officiële landstalen (Frans, Nederlands, Duits) voorzien van een apostille
  • Medisch bewijs conform de Belgische regelgeving. Dit bewijs dient ingevuld te worden door een door het Consulaat geaggregeerde dokter. De lijst van geaggregeerde dokters vindt u hier.
 • Voor de meerderjarige partner (ouder dan 18 j.): Uittreksel van het strafregister (Atestados de Antecedents criminais) afgeleverd door de federale politie in Brazilië en de civiele politie van de deelstaat van residentie over de periode van vijf voorbije jaar. Deze twee documenten moeten noch vertaald noch gelegaliseerd worden. 
 • Minderjarigen studenten (jonger dan 18 jaar) zullen een verklaring van hun ouders moeten indienen waarin de ouders hun toestemming geven om hun zoon/dochter te laten reizen naar het buitenland. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de site van de Braziliaanse overheid te raadplegen: www.dpf.gov.br . De handtekeningen van de ouders dienen gelegaliseerd te worden door een “cartório”. 
 • Formulier betreffende taalkeuze, waarmee de visumaanvrager één van de drie officiële landstalen (Nederlands, Frans of Duits) verkiest en waarin de correspondentie en de aanvraag behandeld zal worden.
 • Betalingsbewijs van de kosten verbonden aan het visum D. Voor de tarieven en modaliteiten inzake betalingen, klik hier
 • Indien de te vervoegen echtgenoot/vader al in België is, zal u tevens volgende documenten moeten voorleggen
  • Kopie van de toelatingsbrief of inschrijvingsbewijs van de universiteit van de student
  • Bewijs van voldoende financiële middelen (beurs of annex 32 voor studenten)
  • Bewijs van notariële eigendomstitel van de woning als zijn hoofdverblijfplaats of van een geregistreerd huurcontract dat betrekking heeft op de woning die dient als zijn hoofdverblijfplaats
  • Attest van de mutualiteit of private ziekteverzekering, dewelke voor de gehele duur van verblijf een minimale dekking van 30.000,00 euro garandeert.
  • Annex 3bis: garantiebewijs, correct ingevuld en getekend door de te vervoegen student. Dit bewijs is beschikbaar bij de Belgische gemeenten. 
 • ! Verplicht persoonlijk bezoek aan het Consulaat voor het verzamelen van biometrische gegevens !

 • Af te geven aan het Consulaat-Generaal: het complete originele dossier + tweemaal kopieën van alle documenten (kopie van de bladzijde met foto van paspoort van de titularis inbegrepen)

 

Belangrijke opmerkingen
 

VERANDERING vanaf 19/11

 1. De aanvragen van een visum D kunnen in Brazilië enkel ingediend te worden bij het Consulaat-Generaal van België te São Paulo. Het adres vindt u hier.

 2. Informatie betreffende visa kan enkel per e-mail gevraagd  worden.

 3. Om de procedure te voltooien, moet de aanvrager tijdens de procedure persoonlijk een bezoek brengen aan het Consulaat-Generaal van België te São Paulo om zijn biometrische gegevens te laten opnemen.

 4. Indien u uw documenten per post wenst terug te krijgen, kan het Consulaat-Generaal van België te São Paulo u deze per aangetekende brief zenden indien u een geadresseerde en gefrankeerde envelop (postzegels ter waarde van R$12,00) klaar voor verzending bij uw visumaanvraag voegt. Het Consulaat-Generaal van België te São Paulo is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van uw documenten bij verzending per post. In dit geval dient u de post te contacteren en moet u zich bij deze dienst informeren over de bestelling van uw documenten.

 5. Om de verwerking van de talrijke visumdossiers niet te vertragen, verzoeken wij u met aandrang om ons niet te contacteren met vragen over de stand van zaken van uw visumaanvraag. Na ontvangst van uw volledig dossier, legt het Consulaat-Generaal van België te São Paulo uw visumaanvraag voor aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel voor onderzoek en beslissing. Na ontvangst van de beslissing van deze dienst, zal het Consulaat Generaal u deze zo spoedig mogelijk per e-mail meedelen.