Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Visum D : Gezinshereniging met Belgische onderdaan in België

Visum D : Gezinshereniging met Belgische onderdaan in België

Doelgroep :

Echtgenoten en minderjarigen (- 18 j.) die in België wensen te verblijven bij een Belg.

Voorwaarden :

 • De Belgische inwoner die de persoon in kwestie ontvangt, moet legaal in België verblijven.
 • Voor de echtgenoten en wettelijk samenwondende: getrouwd zijn of verbonden zijn door een partnerschap beschouwd als equivalent aan het huwelijk in België
 • Voor kinderen: minderjarig zijn en onder voogdij staan van de te vervoegen ouder
   

VERANDERING vanaf 01/12/2018

- Verplicht persoonlijk bezoek aan het Consulaat voor het verzamelen van biometrische gegevens

- Nieuwe openingsuren voor visumdiensten

Voor te leggen documenten Visum D, per persoon,

 • Geldig paspoort (nog minstens één jaar geldig)
 • Twee pasfoto’s (3 cm x 4 cm)
 • Een aanvraagformulier voor Visum D, in tweevoud, naar behoren ingevuld en gedateerd en ondertekend
 • Bewijs van bloedverwantschap voor de echtgenoten
 • Officiële kopie van de huwelijksakte en vertaling in één van de nationale landstalen (Frans, Nederlands, Duits), beide voorzien van de apostille
 • Kopie van de officiële geboorteakte van de echtgeno(o)t(e) en vertaling in één van de nationale landstalen (Frans, Nederlands, Duits), beide voorzien van de apostille.
 • Bewijs van bloedverwantschap voor minderjarigen
 • Officiële kopie van de geboorteakte van het kind, gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Brazilië (Itamaraty) en voorzien van een vertaling in één van de nationale landstalen (Frans, Nederlands, Duits).
 • Medisch bewijs conform de Belgische regelgeving. Dit bewijs dient ingevuld te worden door een door het Consulaat geaggregeerde dokter. De lijst van geaggregeerde dokters vindt u hier.
 • Voor de meerderjarige partner (ouder dan 18 j.): Uittreksel van het strafregister (Atestados de Antecedents criminais) afgeleverd door de federale politie in Brazilië en de civiele politie van de deelstaat van residentie over de periode van vijf voorbije jaar. Deze twee documenten moeten noch vertaald noch gelegaliseerd worden. 
 • Medisch bewijs conform de Belgische regelgeving. Dit bewijs dient ingevuld te worden door een door het Consulaat geaggregeerde dokter. De lijst van geaggregeerde dokters vindt u hier.
 • Uittreksel van het strafregister (Atestados de Antecedents criminais) afgeleverd door de federale politie in Brazilië en de civiele politie van de deelstaat van residentie over de periode van vijf voorbije jaar. Deze twee documenten moeten noch vertaald noch gelegaliseerd worden. 
 • Minderjarigen studenten (jonger dan 18 jaar) zullen een verklaring van hun ouders moeten indienen waarin de ouders hun toestemming geven om hun zoon/dochter te laten reizen naar het buitenland. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de site van de Braziliaanse overheid te raadplegen: www.dpf.gov.br . De handtekeningen van de ouders dienen gelegaliseerd te worden door een “cartório”.
 • Kopie van de identiteitskaart van de Belg te vervoegen in België
 • Bewijs dat de gezinshereniger over een ziekteverzekering beschikt die de risico’s in België voor zichzelf en zijn familieleden kan dekken.
  • Oftewel bewijs dat de gezinshereniger in België over een ziekteverzekering beschikt die de risico’s in België voor zichzelf en haar familieleden kan dekken (minimale duur: 3 maanden – minimale dekking: 30,000 EUR);
  • Oftewel bewijs dat de gezinshereniger verbonden is aan een mutualiteit in België die de leden van de familie op het moment van hun aankomst op Belgisch territorium reeds dekt.
 • Bewijs dat de Belgische over een degelijke logement beschikt
  • Oftewel bewijs van notariële eigendomstitel van de woning als zijn hoofdverblijfplaats;
  • Oftewel bewijs van een geregistreerd huurcontract dat betrekking heeft op de woning die dient als zijn hoofdverblijfplaats
 • Bewijs dat de Belgische of Europese onderdaan over voldoende en stabiele financiële middelen beschikt: Attesten van de salarissen van de laatste drie maanden en laatste fiscale verklaring
 • Formulier betreffende taalkeuze, waarmee de visumaanvrager één van de drie officiële landstalen (Nederlands, Frans of Duits) verkiest en waarin de correspondentie en de aanvraag behandeld zal worden.
 • Betalingsbewijs van de kosten verbonden aan het visum D. Voor de tarieven en modaliteiten inzake betalingen, klik hier
 • ! Verplicht persoonlijk bezoek aan het Consulaat voor het verzamelen van biometrische gegevens !

 • Af te geven aan het Consulaat-Generaal: het complete originele dossier + tweemaal kopieën van alle documenten (kopie van de bladzijde met foto van paspoort van de titularis inbegrepen)

Belangrijke opmerkingen
 

VERANDERING vanaf 19/11

 1. De aanvragen van een visum D kunnen in Brazilië enkel ingediend te worden bij het Consulaat-Generaal van België te São Paulo. Het adres vindt u hier.

 2. Informatie betreffende visa kan enkel per e-mail gevraagd  worden.

 3. Om de procedure te voltooien, moet de aanvrager tijdens de procedure persoonlijk een bezoek brengen aan het Consulaat-Generaal van België te São Paulo om zijn biometrische gegevens te laten opnemen.

 4. Indien u uw documenten per post wenst terug te krijgen, kan het Consulaat-Generaal van België te São Paulo u deze per aangetekende brief zenden indien u een geadresseerde en gefrankeerde envelop (postzegels ter waarde van R$12,00) klaar voor verzending bij uw visumaanvraag voegt. Het Consulaat-Generaal van België te São Paulo is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van uw documenten bij verzending per post. In dit geval dient u de post te contacteren en moet u zich bij deze dienst informeren over de bestelling van uw documenten.

 5. Om de verwerking van de talrijke visumdossiers niet te vertragen, verzoeken wij u met aandrang om ons niet te contacteren met vragen over de stand van zaken van uw visumaanvraag. Na ontvangst van uw volledig dossier, legt het Consulaat-Generaal van België te São Paulo uw visumaanvraag voor aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel voor onderzoek en beslissing. Na ontvangst van de beslissing van deze dienst, zal het Consulaat Generaal u deze zo spoedig mogelijk per e-mail meedelen.