Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Visum D voor religieuzen, missionarissen

Visum D voor religieuzen, missionarissen

Doelgroep : 

Visumaanvraag voor lang verblijf (Visum D) voor priesters of missionarissen  

Voor te leggen documenten voor visum D

VERANDERING vanaf 01/12/2018

- Verplicht persoonlijk bezoek aan het Consulaat voor het verzamelen van biometrische gegevens

- Nieuwe openingsuren voor visumdiensten

 • Geldig paspoort (nog minstens één jaar geldig)
 • Twee pasfoto’s (3 cm x 4 cm)
 • Een aanvraagformulier voor Visum D, in tweevoud, naar behoren ingevuld en gedateerd en ondertekend
 • Uitnodiging van de betrokken Congregatie of religieus instituut gelegen te België, met vermelding van de reden van verblijf, de activiteiten, de plaats en de tijdsduur van de geplande missie in België
 • De statuten van de Congregatie of het religieus instituut, zoals zij gepubliceerd staan in het Belgisch Staatsblad.
 • Bewijs voldoende financiële middelen:
  • Oftewel bewijs van minimumsalaris van €642 euro per maand.
    
  • Oftewel bewijs van verbintenis tot lastenneming (annex 3bis), onderschreven door de overste van de Congregatie, gedomicilieerd te België, dewelke zich verbindt vis-a-vis de Belgische staat om alle kosten van de religieuze op zijn rekening te nemen gedurende diens verblijf in België. Het document ‘annex 3bis’ dient in België aangevraagd te worden bij de gemeente. De annex moet naar behoren ingevuld en ondertekend worden door de garant, en, vervolgens, gelegaliseerd worden door de gemeentelijke autoriteiten
 • Medisch bewijs conform de Belgische regelgeving. Dit bewijs dient ingevuld te worden door een door het Consulaat geaggregeerde dokter. De lijst van geaggregeerde dokters vindt u hier.
 • Uittreksel van het strafregister (Atestados de Antecedents criminais) afgeleverd door de federale politie in Brazilië en de civiele politie van de deelstaat van residentie over de periode van vijf voorbije jaar. Deze twee documenten moeten noch vertaald noch gelegaliseerd worden. 
 • Formulier betreffende taalkeuze, waarmee de visumaanvrager één van de drie officiële landstalen (Nederlands, Frans of Duits) verkiest en waarin de correspondentie en de aanvraag behandeld zal worden.
 • Betalingsbewijs van de kosten verbonden aan het visum D. Voor de tarieven en modaliteiten inzake betalingen, klik hier
 • ! Verplicht persoonlijk bezoek aan het Consulaat voor het verzamelen van biometrische gegevens !

 • Af te geven aan het Consulaat-Generaal: het complete originele dossier + tweemaal kopieën van alle documenten (kopie van de bladzijde met foto van paspoort van de titularis inbegrepen)

 

Belangrijke opmerkingen
 

VERANDERING vanaf 19/11

 

 1. De aanvragen van een visum D kunnen in Brazilië enkel ingediend te worden bij het Consulaat-Generaal van België te São Paulo. Het adres vindt u hier.

 2. Informatie betreffende visa kan enkel per e-mail gevraagd  worden.

 3. Om de procedure te voltooien, moet de aanvrager tijdens de procedure persoonlijk een bezoek brengen aan het Consulaat-Generaal van België te São Paulo om zijn biometrische gegevens te laten opnemen.

 4. Indien u uw documenten per post wenst terug te krijgen, kan het Consulaat-Generaal van België te São Paulo u deze per aangetekende brief zenden indien u een geadresseerde en gefrankeerde envelop (postzegels ter waarde van R$12,00) klaar voor verzending bij uw visumaanvraag voegt. Het Consulaat-Generaal van België te São Paulo is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van uw documenten bij verzending per post. In dit geval dient u de post te contacteren en moet u zich bij deze dienst informeren over de bestelling van uw documenten.

 5. Om de verwerking van de talrijke visumdossiers niet te vertragen, verzoeken wij u met aandrang om ons niet te contacteren met vragen over de stand van zaken van uw visumaanvraag. Na ontvangst van uw volledig dossier, legt het Consulaat-Generaal van België te São Paulo uw visumaanvraag voor aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel voor onderzoek en beslissing. Na ontvangst van de beslissing van deze dienst, zal het Consulaat Generaal u deze zo spoedig mogelijk per e-mail meedelen.