Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Visum D voor uitwisselingsstudent programma Rotary, AFS, WEP

Visum D voor uitwisselingsstudent programma Rotary, AFS, WEP

Doelgroep :

De studenten van het secundair onderwijs die een jaar bij een Belgische familie zullen verblijven, in het kader van studentenuitwisselingen georganiseerd door volgende organismen: Rotary, AFS en WEP.

VERANDERING vanaf 01/12/2018

- Verplicht persoonlijk bezoek aan het Consulaat voor het verzamelen van biometrische gegevens

- Nieuwe openingsuren voor visumdiensten

Voor te leggen documenten ter bekomen visum D

 • Geldig paspoort (nog minstens één jaar geldig)
 • Twee pasfoto’s (3 cm x 4 cm)
 • Brief van het organisme in kwestie verbonden aan de uitwisselingsstudent (Rotary, AFS, WEP) betreffende haar financiële verantwoordelijkheid en betreffende de gastfamilie in België.
 • Medisch bewijs conform de Belgische regelgeving. Dit bewijs dient ingevuld te worden door een door het Consulaat geaggregeerde dokter. De lijst van geaggregeerde dokters vindt u hier.
 • Inschrijvingsbewijs Belgische secundaire school
 • Meerderjarige studenten (ouder dan 18 jaar) zullen een uittreksel van het strafregister (atestados de Antecedents criminais) afgeleverd door de federale politie in Brazilië en de civiele politie van de deelstaat van residentie over de periode van vijf voorbije jaren moeten voorleggen. Deze twee documenten moeten noch vertaald noch gelegaliseerd worden. 
 • Minderjarigen studenten (jonger dan 18 jaar) zullen een verklaring van hun ouders moeten indienen waarin zij hun toestemming geven om hun zoon/dochter te laten reizen naar het buitenland. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de site van de Braziliaanse overheid te raadplegen: www.dpf.gov.br . De handtekening van de ouders dienen gelegaliseerd te worden door een cartório. Het specimen van de handtekening (“sinal público”) zal samen met dit document overhandigd moeten worden. De legalisatiekosten dienen betaald te worden aan het Consulaat (zie tarieven)
 • Attest van emancipatie voorzien van de apostille of toelating van de ouders om alleen te reizen en verblijven in België
 • Formulier betreffende taalkeuze, waarmee de visumaanvrager één van de drie officiële landstalen (Nederlands, Frans of Duits) verkiest en waarin de correspondentie en de aanvraag behandeld zal worden.
 • Betalingsbewijs van de kosten verbonden aan het visum D. Voor de tarieven en modaliteiten inzake betalingen, klik hier.
 • ! Verplicht persoonlijk bezoek aan het Consulaat voor het verzamelen van biometrische gegevens !

 • Af te geven aan het Consulaat-Generaal: het complete originele dossier + tweemaal kopieën van alle documenten (kopie van de bladzijde met foto van paspoort van de titularis inbegrepen)

 

Belangrijke opmerkingen

VERANDERING vanaf 19/11

 

 1. De aanvragen van een visum D kunnen in Brazilië enkel ingediend te worden bij het Consulaat-Generaal van België te São Paulo. Het adres vindt u hier.

 2. Informatie betreffende visa kan enkel per e-mail gevraagd  worden.

 3. Om de procedure te voltooien, moet de aanvrager tijdens de procedure persoonlijk een bezoek brengen aan het Consulaat-Generaal van België te São Paulo om zijn biometrische gegevens te laten opnemen.

 4. Indien u uw documenten per post wenst terug te krijgen, kan het Consulaat-Generaal van België te São Paulo u deze per aangetekende brief zenden indien u een geadresseerde en gefrankeerde envelop (postzegels ter waarde van R$12,00) klaar voor verzending bij uw visumaanvraag voegt. Het Consulaat-Generaal van België te São Paulo is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van uw documenten bij verzending per post. In dit geval dient u de post te contacteren en moet u zich bij deze dienst informeren over de bestelling van uw documenten.

 5. Om de verwerking van de talrijke visumdossiers niet te vertragen, verzoeken wij u met aandrang om ons niet te contacteren met vragen over de stand van zaken van uw visumaanvraag. Na ontvangst van uw volledig dossier, legt het Consulaat-Generaal van België te São Paulo uw visumaanvraag voor aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel voor onderzoek en beslissing. Na ontvangst van de beslissing van deze dienst, zal het Consulaat Generaal u deze zo spoedig mogelijk per e-mail meedelen.