Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Visum D voor voor opleidingen ter voorbereiding van hogere studies in België

Visum D voor voor opleidingen ter voorbereiding van hogere studies in België

Doelgroep :

Studenten die in hun laatste jaar secundair onderwijs zitten of een complementaire les (wiskunde, wetenschappen, etc.) wensen te volgen om toegang te krijgen tot hoger onderwijs in België.

Studenten die taallessen Nederlands of Frans moeten volgen in een door de Belgische staat erkend instituut gedurende één jaar, ter voorbereiding van het universitair onderwijs

VERANDERING vanaf 01/12/2018

- Verplicht persoonlijk bezoek aan het Consulaat voor het verzamelen van biometrische gegevens

- Nieuwe openingsuren voor visumdiensten

Voor te leggen documenten voor het Visum D

 • Geldig paspoort (nog minstens één jaar geldig)
 • Twee pasfoto’s (3 cm x 4 cm)
 • Een aanvraagformulier voor Visum D, in tweevoud, naar behoren ingevuld en gedateerd en ondertekend
 • Toelatingsbrief of inschrijvingsbewijs om voorbereidingslessen te volgen aan de universiteit of hogeschool. Deze brief wordt voorzien door de universiteiten en hogescholen in België
 • Bewijs voldoende financiële middelen :
  • Particulier: Bijlage 32 – Verbintenis tot tenlastenneming student. Dit formulier kan online gedownload worden op www.dofi.gfov.be. (het formulier mag op geen enkele wijze gewijzigd worden en moet correct ingevuld worden). Voor de legalisatie van formulier bijlage 32 moet de garant die de bijlage 32 zal ondertekenen zich persoonlijk en met zijn/haar identiteitsbewijs melden op het Consulaat-Generaal van België in São Paulo tijdens de openingsuren van het Consulaat. De garant zal de bijlage 32, naar behoren ingevuld, moeten ondertekenen in het bijzijn van een beambte van het Consulaat. De handtekening moet voorafgegaan worden door de eigenhandig geschreven vermelding in het Frans: “Lu et approuvé” of in het Nederlands: “Gelezen en goedgekeurd”. Het document “Bijlage 32” moet voorgelegd worden samen met volgende documenten: Loonfiches van de garant van de laatste drie maanden en 2°) een vaststelling van het belastbaar inkomen van het laatste inkomstenjaar door het Ministerie van Financiën. De legalisatiekosten vindt u hier.
  • Aandacht: De verantwoordelijke – “garant” – voor de bijlage 32 (Slechts één persoon kan hiertoe gemachtigd zijn, bij voorkeur een familielid) moet een bewijs van diens maandelijks salaris van 1179,65 euro + 642 euro voor de student + 150 euro voor elke persoon ten laste kunnen voorleggen.
 • Medisch bewijs conform de Belgische regelgeving. Dit bewijs dient ingevuld te worden door een door het Consulaat geaggregeerde dokter. De lijst van geaggregeerde dokters vindt u hier.
 • Meerderjarige studenten (ouder dan 18 jaar) zullen een uittreksel van het strafregister (atestados de Antecedents criminais) afgeleverd door de federale politie in Brazilië en de civiele politie van de deelstaat van residentie over de periode van vijf voorbije jaren moeten voorleggen. Deze twee documenten moeten noch vertaald noch gelegaliseerd worden. 
 • Minderjarigen studenten (jonger dan 18 jaar) zullen een verklaring van hun ouders moeten indienen waarin zij hun toestemming geven om hun zoon/dochter te laten reizen naar het buitenland. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de site van de Braziliaanse overheid te raadplegen: www.dpf.gov.br . De handtekeningen van de ouders dienen gelegaliseerd te worden door een cartório.
 • Attest van emancipatie voorzien van de apostille of toelating van de ouders om alleen te reizen en verblijven in België
 • Formulier betreffende taalkeuze, waarmee de visumaanvrager één van de drie officiële landstalen (Nederlands, Frans of Duits) verkiest en waarin de correspondentie en de aanvraag behandeld zal worden.
 • Betalingsbewijs van de kosten verbonden aan het visum D. Voor de tarieven en modaliteiten inzake betalingen, klik hier. AANDACHT: het visum D is gratis voor beurstudents van een belgisch universitair- of onderzoekinstituut.
 • ! Verplicht persoonlijk bezoek aan het Consulaat voor het verzamelen van biometrische gegevens !
 • Af te geven aan het Consulaat-Generaal: het complete originele dossier + tweemaal kopieën van alle documenten (kopie van de bladzijde met foto van paspoort van de titularis inbegrepen)
   

Belangrijke opmerkingen
 

VERANDERING vanaf 19/11

 1. De aanvragen van een visum D kunnen in Brazilië enkel ingediend te worden bij het Consulaat-Generaal van België te São Paulo. Het adres vindt u hier.

 2. Informatie betreffende visa kan enkel per e-mail gevraagd  worden.

 3. Om de procedure te voltooien, moet de aanvrager tijdens de procedure persoonlijk een bezoek brengen aan het Consulaat-Generaal van België te São Paulo om zijn biometrische gegevens te laten opnemen.

 4. Indien u uw documenten per post wenst terug te krijgen, kan het Consulaat-Generaal van België te São Paulo u deze per aangetekende brief zenden indien u een geadresseerde en gefrankeerde envelop (postzegels ter waarde van R$12,00) klaar voor verzending bij uw visumaanvraag voegt. Het Consulaat-Generaal van België te São Paulo is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van uw documenten bij verzending per post. In dit geval dient u de post te contacteren en moet u zich bij deze dienst informeren over de bestelling van uw documenten.

 5. Om de verwerking van de talrijke visumdossiers niet te vertragen, verzoeken wij u met aandrang om ons niet te contacteren met vragen over de stand van zaken van uw visumaanvraag. Na ontvangst van uw volledig dossier, legt het Consulaat-Generaal van België te São Paulo uw visumaanvraag voor aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel voor onderzoek en beslissing. Na ontvangst van de beslissing van deze dienst, zal het Consulaat Generaal u deze zo spoedig mogelijk per e-mail meedelen.