Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Visum D voor werknemer/jongeren au pair (arbeidskaart B)

Visum D voor werknemer/jongeren au pair (arbeidskaart B)

Doelgroep : 

Personen die in België zullen werken als werknemer en van hun werkgever in België hun arbeidskaart (B) hebben ontvangen.

Buitenlanders die als werknemer wensen te werken in België moeten in het bezit zijn van een arbeidskaart , verkregen via hun werkgever. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie: www.limosa.be
 

VERANDERING vanaf 01/12/2018

- Verplicht persoonlijk bezoek aan het Consulaat voor het verzamelen van biometrische gegevens

- Nieuwe openingsuren voor visumdiensten

Voor te leggen documenten voor visum D

 • Geldig paspoort (nog minstens één jaar geldig)
 • Twee pasfoto’s (3 cm x 4 cm)
 • Een aanvraagformulier voor Visum D, in tweevoud, naar behoren ingevuld en gedateerd en ondertekend
 • Arbeidskaart (origineel document). Dit origineel document zal tezamen met het visum terug bezorgd worden aan de aanvrager bij de afgifte van het visum.
 • Medisch bewijs conform de Belgische regelgeving. Dit bewijs dient ingevuld te worden door een door het Consulaat geaggregeerde dokter. De lijst van geaggregeerde dokters vindt u hier. Opmerking: U mag hetzelfde medisch bewijs presenteren dat gebruikt werd om uw arbeidskaart te bekomen, indien de datum op het bewijs de periode van 6 maanden niet overschrijdt.
 • Uittreksel van het strafregister (Atestados de Antecedents criminais) afgeleverd door de federale politie in Brazilië en de civiele politie van de deelstaat van residentie over de periode van vijf voorbije jaar. Deze twee documenten moeten noch vertaald noch gelegaliseerd worden. 
 • Formulier betreffende taalkeuze, waarmee de visumaanvrager één van de drie officiële landstalen (Nederlands, Frans of Duits) verkiest en waarin de correspondentie en de aanvraag behandeld zal worden.
 • Betalingsbewijs van de kosten verbonden aan het visum D. Voor de tarieven en modaliteiten inzake betalingen, klik hier
 • ! Verplicht persoonlijk bezoek aan het Consulaat voor het verzamelen van biometrische gegevens !

 • Af te geven aan het Consulaat-Generaal: het complete originele dossier + tweemaal kopieën van alle documenten (kopie van de bladzijde met foto van paspoort van de titularis inbegrepen)

Belangrijke opmerkingen
 

VERANDERING vanaf 19/11

 

 1. De aanvragen van een visum D kunnen in Brazilië enkel ingediend te worden bij het Consulaat-Generaal van België te São Paulo. Het adres vindt u hier.

 2. Informatie betreffende visa kan enkel per e-mail gevraagd  worden.

 3. Om de procedure te voltooien, moet de aanvrager tijdens de procedure persoonlijk een bezoek brengen aan het Consulaat-Generaal van België te São Paulo om zijn biometrische gegevens te laten opnemen.

 4. Indien u uw documenten per post wenst terug te krijgen, kan het Consulaat-Generaal van België te São Paulo u deze per aangetekende brief zenden indien u een geadresseerde en gefrankeerde envelop (postzegels ter waarde van R$12,00) klaar voor verzending bij uw visumaanvraag voegt. Het Consulaat-Generaal van België te São Paulo is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van uw documenten bij verzending per post. In dit geval dient u de post te contacteren en moet u zich bij deze dienst informeren over de bestelling van uw documenten.

 5. Om de verwerking van de talrijke visumdossiers niet te vertragen, verzoeken wij u met aandrang om ons niet te contacteren met vragen over de stand van zaken van uw visumaanvraag. Na ontvangst van uw volledig dossier, legt het Consulaat-Generaal van België te São Paulo uw visumaanvraag voor aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel voor onderzoek en beslissing. Na ontvangst van de beslissing van deze dienst, zal het Consulaat Generaal u deze zo spoedig mogelijk per e-mail meedelen.