Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Visum voor België Hoger onderwijs (Visum D)

Hoger onderwijs (Visum D)

Studenten die ingeschreven zijn bij of toegelaten worden door een universiteit of hogeschool die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap van België om er als student lessen te volgen (Bachelor, Master, doctoraat of postdoctoraat) moeten een visum D aanvragen.

Voor te leggen documenten:

 • Paspoort, nog geldig voor ten minste 1 jaar + 2 kopieën van de fotopagina;
 • 2 pasfoto’s (3x4);
 • 2 exemplaren van het ingevulde aanvraagformulier visum D (handgeschreven in drukletters of getypt), met datum en handtekening ; 
 • 2 kopieën van de toelatings- of inschrijvingsbrief van de universiteit of hogeschool die erkend is door de bevoegde gemeenschapsoverheid, die door de universiteit of hogeschool in België rechtstreeks naar het consulaat gestuurd wordt (via e-mail);
 • Medisch attest in het Frans of Nederlands.

- Indien het attest ingevuld wordt door een bij het consulaat geaccrediteerd arts, kan het op het consulaat gratis gelegaliseerd worden;

- Indien het attest ingevuld wordt door een arts die niet bij het consulaat geaccrediteerd is, moet het op het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Itamaraty) gelegaliseerd worden;

 • 2 kopieën van het formulier om de taal van behandeling (Nederlands/Frans/Duits) te kiezen;
 • Voor niet-Brazilianen: bewijs van het verblijfsrecht in Brazilië (CRNM/RNE of gelijkwaardig), dat tenminste tot de einddatum van het aangevraagde visum geldig moet zijn;  

Voor meerderjarigen (ouder dan 18 jaar)

 • Minder dan 6 maanden oud uittreksel uit het strafregister (« Atestado de Antecedentes Criminais ») afgeleverd door de Braziliaanse federale politie;
 • Minder dan 6 maanden oud uittreksel uit het strafregister afgeleverd door de civiele politie van de Braziliaanse staat waar men woont.

Deze twee documenten moeten de laatste vijf jaar bestrijken. Zij moeten niet vertaald of gelegaliseerd worden.

Voor minderjarigen (beneden de 18 jaar):

 • Toestemming van de ouders om in België te wonen. Het consulaat levert geen model voor deze toestemming.

De toestemming kan in het Portugees, Engels, Frans, Nederlands of Duits opgesteld worden.

Als de toestemming in het Portugees opgesteld is, moet een beëdigde vertaling in het Engels, Frans, Nederlands of Duits bijgevoegd worden.
De toestemming in het Portugees en de beëdigde vertaling moeten vervolgens door een “cartório” geapostilleerd worden;

Als de toestemming in het Engels, Frans, Nederlands of Duits opgesteld is, moet ze eveneens door een “cartório” geapostilleerd worden, maar niet vertaald.

Het “cartório” beslist of de toestemming geapostilleerd kan worden. Het consulaat komt betreffende de apostille niet tussen bij de Braziliaanse overheden.

De reizigers van minder dan 18 jaar moeten zich ervan vergewissen ook aan alle voorwaarden van ouderlijke toestemming te voldoen die door de Braziliaanse overheden opgelegd worden – zie www.dpf.gov.br.

 • Bewijs van financiële middelen :

  Beursstudent: bewijs van de verkrijging van de studiebeurs, ondertekend door de instelling die ze uitbetaalt. Het maandelijkse bedrag van de beurs moet overeenkomen met het Belgische minimumloon (670 €), bovenop de reiskosten, het studiemateriaal, de inschrijvingskosten en de ziekteverzekering;

  Particulier:Bijlage 32” – verbintenis tot tenlasteneming van de student, ingevuld maar niet ondertekend. Het formulier mag niet gewijzigd worden en de instructies om het in te vullen moeten correct gevolgd worden.

  Een enkele persoon kan de verbintenis tot tenlasteneming van een student aangaan. Deze persoon moet een netto maandloon bewijzen van tenminste 1.295,91 + 670 € voor de student + 150 € per persoon ten laste.

  De verantwoordelijke (garant) die in Brazilië woont moet persoonlijk naar het consulaat komen met een identiteitsbewijs om de correct ingevulde bijlage 32 in aanwezigheid van een ambtenaar van het consulaat te ondertekenen. 
  Bij de bijlage 32 moeten volgende documenten gevoegd worden:
  Inkomensbewijs van de verantwoordelijke (garant) voor de drie maanden voorafgaand aan de ondertekening;
  -Belastingaangifte van het laatste belastingsjaar (“Declaração de imposto de renda” inclusief “Recibo de entrega”).

  De bijlage 32 moet gelegaliseerd worden op het consulaat tegen betaling van het tarief dat u hier vindt. De legalisatie kan tijdens dezelfde afspraak als de visumaanvraag gebeuren.

  Gelieve als de garant niet in Brazilië woont het gemeentebestuur van de woonplaats in België of het Belgische consulaat dat verantwoordelijk is voor de woonplaats in het buitenland te contacteren.

 • 2 kopieën van de betalingsbewijzen van de kosten voor het visum D:

Bijkomende retributie rechtstreeks te betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken in België – contacteer uw bank of een wisselagent van uw keuze om deze overschrijving uit te voeren;

Lokale consulaire tarieven.

Opgelet: beursstudenten van een Belgische of Europese instelling moeten noch de bijkomende retributie, noch het lokale consulaire tarief betalen.

Procedure en belangrijke opmerkingen:

 • Het consulaat geeft nooit inlichtingen over visa per telefoon. Als u vragen hebt, kunt u ons alleen per mail contacteren op het adres saopaulo@diplobel.fed.be;
 • Het is aangeraden het dossier persoonlijk op het consulaat af te geven;
 • Het consulaat zal de documenten enkel terugsturen indien de aanvrager een voorgefrankeerde envelop met zijn gegevens (klaar om te aangetekend te verzenden – postzegels ter waarde van R$ 14,00). Het consulaat wijst elke verantwoordelijkheid in geval van verlies of schade bij deze verzending af.
 • Procedure:

- Eens het volledige dossier ontvangen stuurt het consulaat de visumaanvraag voor analyse en beslissing door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (immigratiedienst);

- Na ontvangst van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken brengt het consulaat de aanvrager per mail op de hoogte. Teneinde de procedure niet te vertragen wordt de aanvragers verzocht het consulaat niet over de voortgang van de aanvraag te contacteren;

- Na de uitgifte van het visum kan de aanvrager naar België reizen en moet hij zich binnen de 8 dagen na de inreis in België bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats inschrijven;