Ambassade en Consulaten van België in Brazilië
Home Visum voor België Voorbereidende cursussen voor het hoger onderwijs (Visum D)

Voorbereidende cursussen voor het hoger onderwijs (Visum D)

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is de referentiewebsite in België voor de volledige visummaterie https://dofi.ibz.be/nl

Voorbereidende cursussen voor het hoger onderwijs (Visum D)

De leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs die door een universiteit of hogeschool georganiseerde voorbereidende cursussen (taalcursussen of andere vakken) moeten volgen om toegelaten te worden tot een universiteit of hogeschool die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap van België moeten een visum D aanvragen.

Voor te leggen documenten:

 • Paspoort, nog geldig voor ten minste 1 jaar + 2 kopieën van de fotopagina;
 • 2 pasfoto’s (3x4);
 • 2 exemplaren van het ingevulde aanvraagformulier visum D (handgeschreven in drukletters of getypt), met datum en handtekening.
 • 2 kopieën van de inschrijvings- of toelatingsbrief voor de voorbereidende cursussen voor het hoger onderwijs of van de inschrijvingsbrief voor een toelatingsproef, die door de universiteit of hogeschool in België rechtstreeks naar het consulaat gestuurd wordt (via e-mail);
 • Kopie van het diploma van secundair onderwijs of van een equivalent document dat de toelating tot het hoger onderwijs in België mogelijk maakt, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
 • Bewijs van medische verzekering die tenminste de eerste 3 maanden in België dekt, in het Nederlands, Frans, Duits of Engels of met een beëdigde vertaling naar een van deze talen
 • Medisch attest in het Frans of Nederlands.

- Indien het attest ingevuld wordt door een bij het consulaat geaccrediteerd arts, kan het op het consulaat gratis gelegaliseerd worden;

- Indien dit certificaat wordt ingevuld door een arts die niet door het consulaat is erkend, moet de handtekening worden gelegaliseerd door een cartório die een beëdigde vertaling in het Portugees kan eisen. 

 • 2 kopieën van het formulier om de taal van behandeling (Nederlands/Frans/Duits) te kiezen;
 • Voor niet-Brazilianen: bewijs van het verblijfsrecht in Brazilië (CRNM/RNE of gelijkwaardig), dat tenminste tot de einddatum van het aangevraagde visum geldig moet zijn;  
 • Bewijs van financiële middelen :

Beursstudent: bewijs van de verkrijging van de studiebeurs, ondertekend door de instelling die ze uitbetaalt. Het maandelijkse bedrag van de beurs moet overeenkomen met 730 €, bovenop de reiskosten, het studiemateriaal, de inschrijvingskosten en de ziekteverzekering;

Particulier:Bijlage 32” – verbintenis tot tenlasteneming van de student, ingevuld maar niet ondertekend. Het formulier mag niet gewijzigd worden en de instructies om het in te vullen moeten correct gevolgd worden.

Een enkele natuurlijke persoon, die familielid tot de derde graad van de student OF Belg is, kan de verbintenis tot tenlasteneming van een student aangaan. Deze persoon moet een netto maandloon bewijzen van tenminste 1.809,32 € + 730 € voor de student.

De verantwoordelijke (garant) die in Brazilië woont moet persoonlijk naar het consulaat komen met een identiteitsbewijs om de correct ingevulde bijlage 32 in aanwezigheid van een ambtenaar van het consulaat te ondertekenen. 
Bij de bijlage 32 moeten volgende documenten gevoegd worden:
-Inkomensbewijs van de verantwoordelijke (garant) voor de drie maanden voorafgaand aan de ondertekening, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
-Belastingaangifte van het laatste belastingsjaar (“Declaração de imposto de renda” inclusief “Recibo de entrega”), met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels.
-Bewijs van de familieband tussen de garant en de student OF van de Belgische nationaliteit van de garant.
-Kopie van een identiteitsdocument van de garant.

De bijlage 32 moet gelegaliseerd worden op het consulaat tegen betaling van het tarief dat u hier vindt. De legalisatie kan tijdens dezelfde afspraak als de visumaanvraag gebeuren. 

Gelieve als de garant niet in Brazilië woont het gemeentebestuur van de woonplaats in België of het Belgische consulaat dat verantwoordelijk is voor de woonplaats in het buitenland te contacteren.

 • 2 kopieën van de betalingsbewijzen van de kosten voor het visum D:

Bijkomende retributie rechtstreeks te betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken in België – contacteer uw bank of een wisselagent van uw keuze om deze overschrijving uit te voeren;

Lokale consulaire tarieven.

Voor meerderjarigen (ouder dan 18 jaar)

 • Minder dan 6 maanden oud uittreksel uit het strafregister (« Atestado de Antecedentes Criminais ») afgeleverd door de Braziliaanse federale politie, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
 • Minder dan 6 maanden oud uittreksel uit het strafregister afgeleverd door de civiele politie van de Braziliaanse staat waar men woont, met een beëdigde vertaling naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Zij moeten niet gelegaliseerd worden.

Voor minderjarigen (beneden de 18 jaar):

 • Toestemming van de ouders om in België te wonen. Het consulaat levert geen model voor deze toestemming.

De toestemming kan in het Portugees, Engels, Frans, Nederlands of Duits opgesteld worden.

Als de toestemming in het Portugees opgesteld is, moet een beëdigde vertaling in het Engels, Frans, Nederlands of Duits bijgevoegd worden.
De toestemming in het Portugees en de beëdigde vertaling moeten vervolgens door een “cartório” geapostilleerd worden;

Als de toestemming in het Engels, Frans, Nederlands of Duits opgesteld is, moet ze eveneens door een “cartório” geapostilleerd worden, maar niet vertaald.

Het “cartório” beslist of de toestemming geapostilleerd kan worden. Het consulaat komt betreffende de apostille niet tussen bij de Braziliaanse overheden.

De reizigers van minder dan 18 jaar moeten zich ervan vergewissen ook aan alle voorwaarden van ouderlijke toestemming te voldoen die door de Braziliaanse overheden opgelegd worden – zie www.dpf.gov.br.

Opgelet: beursstudenten van een Belgische of Europese instelling moeten noch de bijkomende retributie, noch het lokale consulaire tarief betalen.

Procedure en belangrijke opmerkingen:

 • Het consulaat geeft nooit inlichtingen over visa per telefoon. Als u vragen hebt, kunt u ons alleen per mail contacteren op het adres saopaulo@diplobel.fed.be;
 • Het is aangeraden het dossier persoonlijk op het consulaat af te geven;
 • Het consulaat zal de documenten enkel terugsturen indien de aanvrager een voorgefrankeerde envelop met zijn gegevens (klaar om te verzenden – postzegels ter waarde van R$ 14,00). Het consulaat wijst elke verantwoordelijkheid in geval van verlies of schade bij deze verzending af.
 • Procedure:

- Eens het volledige dossier ontvangen stuurt het consulaat de visumaanvraag voor analyse en beslissing door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (immigratiedienst);

- Na ontvangst van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken brengt het consulaat de aanvrager per mail op de hoogte. Teneinde de procedure niet te vertragen wordt de aanvragers verzocht het consulaat niet over de voortgang van de aanvraag te contacteren;

- Na de uitgifte van het visum kan de aanvrager naar België reizen en moet hij zich binnen de 8 dagen na de inreis in België bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats inschrijven;